Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 september 2017

Vacature Penningmeester Afdelingsbestuur D66 Rijk van Nijmegen

Overal waar in dit profiel gesproken wordt van ‘zij’ dient zowel ‘hij’ als ‘zij’ te worden gelezen.

‘700 leden, 5 gemeenten, 4 fracties, 14 raadsleden en 1 wethouder’

D66 Rijk van Nijmegen vertegenwoordigt bijna 700 leden in de gemeenten Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen, die zich vol enthousiasme inzetten om zo veel mogelijk van het sociaalliberale gedachtegoed van D66 in het Rijk van Nijmegen te realiseren.

Per 10 oktober 2017 heeft D66 Rijk van Nijmegen voor dit Afdelingsbestuur een vacature voor de penningmeester van het bestuur. Let op: de huidige penningmeester is herverkiesbaar. Hij heeft aangegeven een nieuwe termijn te ambiëren voor de duur van anderhalf jaar.

Profiel penningmeester

De penningmeester is als bestuurslid verantwoordelijk voor de financiële beleid, financieel beheer en fondsenwerving van de Afdeling, van het bestuur en van het verkiezingsfonds. De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud, het opstellen en het aanbieden van het financieel jaarverslag en van de begroting. De penningmeester ziet toe op de lokale afdrachtenregeling en het financieel

beheer. Daarbij doet zij actief aan budgetbewaking. De penningmeester maakt daarnaast de financiële planning voor zowel de korte als de middellange en de lange termijn voor de Afdeling en voor projecten zoals de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

De verslaglegging en de staat van de financiën wordt jaarlijks onderzocht door een door de AAV ingestelde kascommissie. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling, waaronder een goede staat van de financiën. Ieder bestuurslid zet zich hiervoor in naast de eigen, functiespecifieke taken.

Functiespecifieke taken voor de penningmeester:

  • Stuurt op een verantwoord, sober en doeltreffend uitgaven- en inkomstenpatroon;
  • Kan financiële besluiten onderbouwen en toegankelijk uitleggen;
  • Vertaalt beleid en politieke onzekerheden (zoals nieuwe verkiezingen) in (nieuwe) financiële kaders;
  • Is bekend met de (wettelijke) regelingen ten opzichte van geoormerkte gelden en let op de juiste besteding hiervan;
  • Stelt een begroting en verslagen op;

Functievereisten:

  • Ervaring met financiële planning, beheer en verslaglegging;
  • Ervaring met vertalen van politiek en bestuurlijk beleid naar financiële planning;
  • Affiniteit met het politieke spectrum;

Competenties

De penningmeester wordt geacht navolgende competenties te bezitten:

– Leervermogen – in korte tijd moeten vaak complexe processen eigen worden gemaakt;

– Politieke sensitiviteit – de penningmeester weet ideeën, posities en partijen te verbinden;

– Onderhandelvaardigheid – het inzetten verschillende strategieën om tot een resultaat te komen;

– Visie – de penningmeester ziet in actuele ontwikkelingen in markt en maatschappij kansen voor beleid;

– Netwerkgerichtheid – de penningmeester leg gemakkelijk contacten en onderhoud deze goed;

– Besluitvaardigheid – daadkrachtig optreden, snel tot een weloverwogen keuze komen en duidelijkheid creëren door beslissingen te nemen;

Over het afdelingsbestuur

Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties die een inzet van gemiddeld 4 tot 8 uur per week vragen. Rond verkiezingsperiodes neemt deze belasting enkele maanden lang sterk toe, zoals bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de laatste maandag van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden waarbij bestuursleden aanwezig zijn.

De functies binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen zijn gespiegeld aan de functies binnen het landelijk bestuur van D66 en die van andere grote afdelingen. Met hen is regelmatig afstemming en contact. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega-bestuursleden.

Algemene informatie/procedure

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar. Het bestuur draagt een of meer kandidaten voor tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering (ALV) op 10 oktober 2017. Meer informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij

– Inge Rouhof, bestuurslid ledenbinding en -werving (ledenmanager@d66rijkvannijmegen.nl of 06-38751914)

Voorafgaand aan de AAV vindt een vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaats met voormeld bestuurslid. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachtingen van de kandidaat passen bij hetgeen de vacante functie biedt.

Een kandidaat dient voor benoeming in het afdelingsbestuur voldaan te hebben aan de contributieplicht alsook meer dan zes maanden lid te zijn van D66. In bijzondere gevallen kan door het afdelingsbestuur dispensatie worden verleend ten aanzien van het laatste vereiste.

Sluitingstermijn

Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk twee weken voor aanvang van de AAV, dus vóór 27 september 2017 hun kandidatuur te mailen naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl, inclusief een korte motivatie, CV en foto o.v.v. ‘Kandidatuur penningmeester’.