Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 februari 2019

Vacature: Penningmeester Afdelingsbestuur D66 Rijk van Nijmegen

Overal waar in dit profiel gesproken wordt van ‘zij’ dient zowel ‘hij’ als ‘zij’ te worden gelezen.

‘700 leden, 5 gemeenten, 5 fracties, 13 raadsleden en 3 wethouders’

D66 Rijk van Nijmegen vertegenwoordigt bijna 700 leden in de gemeenten Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen, die zich vol enthousiasme inzetten om zo veel mogelijk van het sociaalliberale gedachtegoed van D66 in het Rijk van Nijmegen te realiseren.

De huidige penningmeester heeft bij de AAV van oktober 2017 aangegeven na afronding van de jaarrekening 2018 zijn taken neer te leggen.

Derhalve heeft D66 Rijk van Nijmegen per 9 april 2019 een vacature voor de penningmeester van de afdeling.

De nieuwe penningmeester wordt benoemd voor een periode van 3 jaar: de periode 2019 t/m 2022; hetgeen synchroon loopt met de aanloop en uitvoering van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Profiel penningmeester
De penningmeester is als bestuurslid verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de Afdeling, van het bestuur en van het verkiezingsfonds. Hierbij is de penningmeester specifiek verantwoordelijk voor het initiëren, begroten en bijhouden van de fondsenwervingsactiviteiten, zoals crowdfunding, donatie-acties en spaarplan.

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud, het opstellen en het aanbieden van de begroting en het financieel jaarverslag. De penningmeester ziet toe op het faciliteren en uitvoeren van de lokale afdrachtenregeling en het financieel beheer. Daarbij doet zij actief aan budgetbewaking. De penningmeester maakt daarnaast de financiële planning voor zowel de korte als de middellange en de lange termijn (meerjarenbegroting) voor de Afdeling en voor projecten zoals de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

De penningmeester heeft contact met het landelijk bureau, andere penningmeesters en de landelijke controller.

De verslaglegging, jaarrekening en de staat van de financiën wordt jaarlijks onderzocht door een door de AAV ingestelde kascommissie. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling, waaronder een goede staat van de financiën. Ieder bestuurslid zet zich hiervoor in naast de eigen, functie specifieke taken.

Functie specifieke taken voor de penningmeester:

 • Stuurt op een verantwoord, sober en doeltreffend uitgaven- en inkomstenpatroon;
 • Kan financiële besluiten onderbouwen en toegankelijk uitleggen;
 • Vertaalt beleid en politieke onzekerheden (zoals nieuwe verkiezingen) in (nieuwe) financiële kaders;
 • Is bekend met de (wettelijke) regelingen ten opzichte van geoormerkte gelden en let op de juiste besteding hiervan;
 • Stelt een begroting en verslagen op;
 • Ziet toe op adequaat debiteuren-beheer binnen politieke lokale organisatie en vrijwilligers omgeving
 • Ziet in samenwerking met landelijke controller toe op een aansturing van de kascommissie en controle van de jaarrekening
 • Ziet toe op een juiste registratie van donaties en giften;
 • Kan mensen enthousiasmeren m.b.t. fondsenwerving initiatieven;

Functievereisten:

 • Gevoel voor cijfers
 • Ervaring met financiële planning, beheer en verslaglegging;
 • Ervaring met vertalen van politiek en bestuurlijk beleid naar financiële planning;
 • Affiniteit met het politieke spectrum;

Competenties

De penningmeester wordt geacht navolgende competenties te bezitten:

– Leervermogen – in korte tijd moeten vaak complexe processen eigen worden gemaakt;

– Politieke sensitiviteit – de penningmeester weet ideeën, posities en partijen te verbinden;

– Onderhandelvaardigheid – het inzetten verschillende strategieën om tot een resultaat te komen;

– Visie – de penningmeester ziet in actuele ontwikkelingen in markt en maatschappij kansen voor beleid;

– Netwerkgerichtheid – de penningmeester leg gemakkelijk contacten en onderhoud deze goed;

– Besluitvaardigheid – daadkrachtig optreden, snel tot een weloverwogen keuze komen en duidelijkheid creëren door beslissingen te nemen; 

Over het afdelingsbestuur
Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties die een inzet van gemiddeld 4 tot 8 uur per week vragen. Rond verkiezingsperiodes neemt deze belasting enkele maandenlang sterk toe. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de eerste maandag van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden waarbij bestuursleden aanwezig zijn. Het afdelingsbestuur is faciliterend richting de fracties en leden van de afdeling D66 Rijk van Nijmegen.

De functies binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen zijn gespiegeld aan de functies binnen het landelijk bestuur van D66 en die van andere grote afdelingen. Met hen is regelmatig afstemming en contact. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega-bestuursleden.

Algemene informatie/procedure
Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar. Het bestuur draagt een of meer kandidaten voor tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering (AAV) op 9 april 2019. Meer informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij

Geïnteresseerden leden die voorafgaand aan een eventuele kandidatuur meer informatie wensen kunnen informeel contact zoeken met de huidige penningmeester voor een persoonlijk gesprek over de functie.

Voorafgaand aan de AAV vindt een vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaats met voormeld bestuurslid en de afdelingsvoorzitter Willem Jan van Lokven. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachtingen van de kandidaat passen bij hetgeen de vacante functie biedt.

Een kandidaat dient voor benoeming in het afdelingsbestuur voldaan te hebben aan de contributieplicht alsook meer dan zes maanden lid te zijn van D66. In bijzondere gevallen kan door het afdelingsbestuur dispensatie worden verleend ten aanzien van het laatste vereiste.

Sluitingstermijn
Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk twee weken voor aanvang van de AAV, dus vóór 26 maart 2019 hun kandidatuur te mailen naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl, inclusief een korte motivatie, CV en foto o.v.v. ‘Kandidatuur penningmeester’.