Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 januari 2020

Gezocht: Politiek Secretaris

 

Met ingang van 10 maart 2020 zoekt de afdeling Rijk van Nijmegen een nieuwe politiek secretaris. Deze wordt benoemd voor een periode van 3 jaar: de periode 2020 t/m 2023; in deze periode vinden de gemeenteraadsverkiezingen 2022 plaats.

Profiel politiek secretaris

De politiek secretaris is verantwoordelijk voor een constructieve inhoudelijke samenwerking tussen de vereniging (in het bijzonder het afdelingsbestuur) en de fracties binnen het Rijk van Nijmegen. Je hebt een grote interesse in (lokale) politieke vraagstukken. Je volgt de positie die D66 en andere partijen nemen in het debat. Je hebt politieke sensitiviteit en weet goed hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Kan goed samenwerken, kan leiding geven aan uitvoerende teams en draagt bij aan een positieve sfeer. Is niet bang gevraagd en ongevraagd adviezen te geven om de partij sterker te maken.

Functie specifieke taken voor de politiek secretaris:

  • Is eindverantwoordelijk voor het bewaken van het politieke functioneren van de fracties en wethouders binnen de afdeling Rijk van Nijmegen.
  • Is namens het bestuur aanwezig bij fractievergaderingen van D66 Nijmegen;
  • Organiseert en bewaakt het systeem van contactpersonen binnen het bestuur voor de andere fracties binnen de afdeling;
  • Organiseert en bewaakt het systeem van P&O-gesprekken met fractieleden en wethouders binnen de afdeling en bewaakt de uitvoering daarvan;
  • Toetst de belangrijke keuzes van de fracties aan het verkiezingsprogramma en de grondbeginselen van D66;

Functievereisten:

  • Kennis van gedrag in politieke arena’s;
  • Ervaring met gesprekken waarbij politieke en persoonlijke tegenstellingen aan de orde zijn;

 Competenties

De politiek secretaris wordt geacht navolgende competenties te bezitten:

– Leervermogen – in korte tijd moeten vaak complexe processen eigen worden gemaakt;

– Politieke sensitiviteit – de politiek secretaris weet ideeën, posities en partijen te verbinden en

  hiermee tactvol om te gaan;

– Onderhandelvaardigheid – het inzetten verschillende strategieën om tot een resultaat te komen   

  en om tegenstellingen te overbruggen;

– Netwerkgerichtheid – de penningmeester leg gemakkelijk contacten en onderhoud deze goed;

– Besluitvaardigheid – daadkrachtig optreden, snel tot een weloverwogen keuze komen en

  duidelijkheid creëren door beslissingen te nemen;

 

Over het afdelingsbestuur

Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties die een inzet van gemiddeld 4 tot 8 uur per week vragen. Rond verkiezingsperiodes neemt deze belasting enkele maandenlang sterk toe. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de eerste maandag van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden waarbij bestuursleden aanwezig zijn. Het afdelingsbestuur is faciliterend richting de fracties en leden van de afdeling D66 Rijk van Nijmegen.

De functies binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen zijn gespiegeld aan de functies binnen het landelijk bestuur van D66 en die van andere grote afdelingen. Met hen is regelmatig afstemming en contact. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega-bestuursleden.

Algemene informatie/procedure

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar. Het bestuur draagt een of meer kandidaten voor tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering (AAV) op 10 maart 2020.

Meer informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij

Geïnteresseerden leden die voorafgaand aan een eventuele kandidatuur meer informatie wensen kunnen contact zoeken met de voorzitter van het bestuur voor een persoonlijk gesprek over de functie.

Voorafgaand aan de AAV vindt een vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaats met beide bestuursleden. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachtingen van de kandidaat passen bij hetgeen de vacante functie biedt.

Een kandidaat dient voor benoeming in het afdelingsbestuur voldaan te hebben aan de contributieplicht alsook meer dan zes maanden lid te zijn van D66. In bijzondere gevallen kan door het afdelingsbestuur dispensatie worden verleend ten aanzien van het laatste vereiste.

Sluitingstermijn

Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk twee weken voor aanvang van de AAV, dus vóór 24 februari 2020, 23.59 uur, hun kandidatuur te mailen naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl, inclusief een korte motivatie, CV en foto o.v.v. ‘Kandidatuur politiek secretaris’.

Het kandidaatstellingsformulier vindt u hier.